Adult Hikayeler

Ac?madan Hepsini Siktim 2. bölüm

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Merhaba belik.club sex hikayeleri okuyucuları, derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.okuyup keyif almak ve sırılsıklam olmak işte tüm mesele bu.

Ne yapm??t?m ben, yan?mda çal??an körpe bir o?lan? sikmi? peri?an etmi? bir ?ekilde öylece orada b?rak?p evime dönmü?tüm! Sabah uyand???mda üzerimde deli gibi bir a??rl?k ve a??r bir sorumluluk vard? Ne yapacakt?m ?imdi atsan at?lmaz satsan sat?lmaz bir dert edinmi?tim
?? yerine vard???mda i? yerim çoktan aç?lm?? mutfaktan çay kokusu geliyordu. Berk gelmi?ti! Ne diyece?imi bilemez bir halde odama geçip masama oturdum. Yüzüne nas?l bakacakt?m bir anl?k zevk ve merak duygusuna yenilmi? bir o?lan?n götünü siken, onun bekaretini alan ilk erkek olmu?tum!
On dakika sonra kap?m çal?nd?, gir dememle birlikte Berk elinde çay ve kahvalt?l?k unlu mamüllerle geldi.
– Günayd?n patron
– Günayd?n
– Kahvalt?n?z? getirdim
– Sa? ol

Tam ç?k?yordu ki arkas?n? dönüp gözlerimin içine bakarak
– Dün olanlar için pi?man olmay?n lütfen isterseniz i?i b?rakabilirim bu sizi rahats?z edecek bir ?ey ise fakat ben de istedim bunu ve itiraf edeyim ki beni çok güzel siktin arkamda hala senin döllerin var..

?lerleyen günlerde ne o ne de ben bu konuda konu?mad?k! ??ten konu?uyor ve onun d???nda eskisi kadar s?cak davranm?yorduk ho? pi?manl???m da geçmi?ti art?k bu olay? tarihe gömüp geçmi?tim.

Fakat üç hafta sonra i? yerine gelen bir misafir bütün her ?eyi de?i?tirmi?ti. Cansu! Berk’in dul ablas? 29 ya??nda at gibi fizi?e sahip iri memeleri, güzel biçimli kalçalar? beyaz teni ve sar? saçlar? ile resmen yürüyen bir ?ehvet heykeli gibiydi. Berk bizi tan??t?rd? elinin s?cakl??? o dakika içime akm?? kas?klar?mda ?im?ekler çakmaya ba?lam??t? oda geçmek yerine oturmu? bu güzel afeti seyrediyor bacak bacak üzerine at?nca s?yr?lan bacaklar?na bak?yor sohbetlerine e?lik ediyordum. Berk ile göz göze geldik birkaç kere! Fakat onu sikmi? olman?n özgüveni midir nedir ald?rmad?m buna zira dul oldu?unu daha sonra kendisi söyleyecekti. Bir saat sonra o güzel afet geldi?i gibi gülümseyerek gitmi?ti ama benim kas?klar?mdaki s?z? dinecek gibi de?ildi.

Ç?k?? saatine yak?n telefonu kald?r?p Berk’ten kahve istedim. Berk kahveyi getirip masama b?rak?rken sigaram? yak?p

– Ç?k??ta i?in yoksa biraz…
– Olur..
– K?yafetlerin…
– Tamam..

Yar?m saat sonra arkadaki odaya girdi?imde, Berk file rengi çoraplar?n? çekiyordu bacaklar?na, tüysüz o?lan! Yan?na yakla??p götünü avuçlar?m?n aras?na ald?m. O yuvarlak ve biçimli göt avuçlar?mda iken e?ilip ensesini öptüm
– Özledin mi?
– Ah evet orospu çocu?u
– Yoksa ablam Cansu mu etkiledi seni
– Ablan?n da senin de..
– Dul zaten üç senedir benim gibi yaraks?zl?ktan k?vr?n?yordur, bildi?im kadar? ile bir sevgilisi de yok

Onu çevirip a?z?na vermi?tim bile önümde diz çökmü? ben bira ve sigaram? yudumlarken peruklu kafas? bacak arama gidip geliyorr ta?aklar?m? sikimin kafas?n? öpücüklere bo?arak yal?yordu kafas?n? ald?r?p elleri ile otuzbir çektirirken

– Bana Cansu diyebilirsin, çok etkiledi ablam seni…
– Ah evet..
– Sik o orospunun a?z?n?…

Der demez kafas?n? tutup hayvan gibi sikime çekip ç?karmaya ba?lad?m a?z?n? am gibi yapan Berk glop glop sesleri ç?kar?yor arada nefes al?yordu ama umursayacak durumum yoktu tükürükleri çenesinden ta?arken

-A?z?n? sikeyim Cansu.. Ohhh Cansu…Am?na kodu?um…

Diye diye o?lan karde?inin a?z?na veriyor, a?z?n? sikiyordum..

Biraz sonra dizlerimin üzerine uzan?p sikimi tekrar a?z?na ald?, bence elimi götüne atm?? k?rm?z? ete?ini s?y?r?p ok?uyordum…kar??daki aynadan izliyordu saksofon çekti?i yara?? kökünden tutup sallad? “ooohh kocaman” tekrar a?z?na ald? ben de izliyordum ç?t?r bir o?lan?n a?z?na vermi? ona sikimi yalat?yordum.

– Bu elbiseler var ya Cansu’nun..ondan a??r?yorum..

Bu beni daha da ate?lendirdi, onun giydi?i elbise, çorap kilotlara dokunmak daha da sert avuçluyordum küçük o?lan?m?n götünü, bacaklar?n? fileli çoraplar?n?..onu dizimden kald?rd?m…

– Gel otur Cansu…dedim

Gülümsedi..arkas?n? çevirip kilodunu ç?karacakt? ki o kals?n Cansu’nun her ?eyi kals?n dedim. Kilodunu yana çekip arkas? bana dönüp sikimi göt deli?ine dayad?.

– Daha yeni oldu?u için al??mam laz?m aceleci olma lütfen…deyip yava?ça oturmaya ba?lad? çekil gibi olmu? sikime,, ooohhh ayyyy çok büyük…deli?im ac?yor…patron..
– Cansuuuu.. diye inliyordum ben de…

Belinden tuttum art?k dayanacak gücüm kalmam??t?..Sertçe köküne kadar yerle?tirdim.
– Sen bu i?i yapamayacaks?n orospu çocu?u bir saatte zor al?rs?n içine böyle..
– Ahhhhhyyyyyy yavaaaa? ol…?mmmhhh anneci?im…

O zay?f çelimsiz o?lan? güçlü kollar?mla ablas?n? dü?ünmekten semsert olmu? sikime bir hayvan gibi oturtup kald?r?yordum götünün en dibine vura vura hemde k?sa minyon tüysüz o?lan art?k bütün kontrolü kaybetmi? kaderine raz? gelmi? halde idi onu bez bir bekek gibi kas?klar?ma vura vura sikiyor ablas?n?n ac?s?n? bu taze o?lan ve onun darac?k göt deli?inden sikiyordum..gözlerinden ya? ak?tt???n? kar??daki aynadan görebiliyor bu beni daha da keyiflendiriyordu…

– Orospu Cansu senin götünü…
– Oooofff ?mmhhh ay…
– Am?na ak?tacam bu dölleri…

Ellerimi b?rakt???mda ufak o?lan y???l?p kald?..kald?rd???mda dizleri tutmuyordu neredeyse onu domalt?p götüne sertçe bir ?aplak att?m..
– Cansunun kilodu mu bu
– Evet kocac???m…
– Ay?r götünü ablas?n? sikti?im….

Domalm?? vaziyette iken sikimi sertçe soktum bast?rd?kça bast?rd?m, biraz sonra yamulmaya ba?layan o?lan az sonra koltu?un kenarlar?ndan tutup ?s?rmaya hunharca siki?imi götünün da??l???ndaki ac?y? azaltmaya ve ald??? zevki daha da art?rmaya çal???yordu iri ellerim ile kalçalar?n? tutuyor hayvan gibi s?k?yor kendime vuruyordum…

– Nesin sen
– Ah senin küçük o?lan?n…
– Am?na koyacam senin..
– Koy,…

Da?lan götün feryad? biraz sonra zevk almaya dönü?mü?tü.. ohhlamalar..?hlamalar e?li?inde…hemde kendini geri vura vura siktiriyor koca kal?n yara?a al??an küçük büzük bir zevk abidesine dönü?üyordu dü?ündü?üm tek ?ey cans?ydu ne alt?ma al?p ha?at?n? ç?kard???m o?lan karde?i ne de ba?ka bir kad?n bu sar???n ilah beni mahvetmi?ti…Gözlerimi kapay?p sigaram? yakt?m önümdeki taze göt domalm??ken kendini bana vuruyor kalçalar?n? sürtüyor daireler çiziyordu..yorulmu?tu götünün k?vr?mlar?ndan bald?rlar?na kan s?z?yordu…

Dayanacak gücüm kalmad?..içine att?rmaya ba?lad?m döllerim içine hücum ediyordu f??k?rmak tazecik deli?in içinden bo?al?r bo?almaz ç?kt?m döl ve bir miktar kan süzülüyordu kendini koltu?a b?rakt? eli ile arkas?n? kontrol etti..

– Oha da??tt?n beni az yava? ol sana hayvan daha ikinci düzülü?üm..
– Ablan yüzünden orospu çocu?u o ne kad?n be
– Öyledir güzel kad?n ablam olmasa bende..
– Hahah götveren hangi sikle o ufac?k sikle senden olsa olsa top olurmu?
– Oldum zaten..art?k sürekli sikecek misin beni
– Evet, o ablan?n karde?i de kendi de sikilir…
– H?mmm…
– Ne o lan bozuldun mu
– Yok be patron o çok bahts?z kocas? eski kocas? pek ilgilenemiyordu bence am? hala tazedir onun içine kapan?k..
– Sikerim onu..
– Sik tabi de nas?l olacak bilemem beni ihmal etme sonra…

Bir plan yapmal? ve bu Cansu’yu ne yap?p ne edip sikmeliydim….

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir