Adult Hikayeler

KIZINI VE ANNES?N? S?KT?M

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Merhaba belik.club erotik sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Neredeyse tüm google da bulabileceğiniz tüm hikayeleri bir arada..

Merhabalar, xhamster okuyucular?. Tamamen gerçek olan bu an?lar?m? baz?lar?n?z fantazi, baz?lar?n?z ibret, baz?lar?n?zda tatl? bir hikaye olarak okuyacak. Ben bugün 43 ya??nda saçlar? beyazla?m?? oldukça yak???kl? dul bir erke?im. Benim gibi dul bir k?z? ve o?luyla hayat?n? devam ettiren bir bayan arkada??m var. ?li?kim 7 y?ld?r sürüyor. 4 Y?l önceydi, ……
Arkada??m?n evinde kal?yordum yine. k?z? küçüklü?ünden beri beni bildi?i için art?k büyüklü?ünde yad?rgamad??? için rahat rahat evi payla?abiliyordum. Anaananeleri öldü?ü için korkudan annesinin yan?nda kalan k?z (nalan) o gece bizle beraber kalacakt?. Buraya kadar bir?ey yok. Çünkü nalan uydu?unda cinselli?imiz ba?lad??? için(en az?ndan biz öyle dü?ünüyorduk)problemimiz olmuyordu.

Ama art?k 18 sine gelen nalan`?n annesini(ayten)k?skand???n?, uyudu?u izlenimini verirken bile nefes al?? veri?lerine kadar de?i?ti?ini, s?k? s?k yatakta dönerek bize çarpt???n? gözlemler olmu?tuk. Yine böyle bir ak?am ben aytenle önseks i?lmleinde iken nalan birden kalkt?. Terliydi. Du?a girece?ini söyledi.

Biz ç?plakt?k ama oda karanl?kt?. Pikeyi üstümüze çektik. Nalan du? yapt? ve geldi. Saçlar?m? kurularm?s?n?z dedi. Bende peki dedim. Karyolada önümde ba?da? kurup oturdu. Ben arkas?nda, benim arkamdada ayten vard?. Ben nalan?n saçlar?n? tararken bir yandanda masaj yap?yorum, aytenede bana masaj yapmas?n? söylüyorum. Birbirimizin üstünde el de?medik yer kalmad??? s?rlara gelmi?ti.

Ben nalan?n omuzunu öpmeye ba?lad???m s?rada ayten benim yan?ma uzanm?? penisimin inmesini imkans?z hale getiren hareketler yap?yor, ne müthi? aile tablosu diyordu. Nalan, bugüne kadar beni kudurtup siz keyfini ç?kar?yordunuz, ?imdi s?ra bende diyordu. Ani bir hareketle dönüp sar?l?p dudaklar?ma yap??t??? anda annesi ayten`in irkilip ne oluyor gibilerinden hareketini hala unutam?yorum.

Öpü?me an?nda ayten e?ilip oral?na ba?lam?? k?z?na beni haz?rl?yordu. Ben de kendi kendime küfür edip, bugünlere kadar nerdeymi?im diye hay?flan?yordum. Uzun laf?n k?sas? kalkm???n dini iman? olmazm??, ayten kald?rd??? ve yalad??? küçük leventimi içine alm?? gidip gelirken ben hala nalan`? öpüp k?skanmas?n?n anlams?zl???n?, hiç bir?eyin gecikmedi?ini onunda bizim mutlulu?umuzu payla?abilec?ini anlat?yordum. Taocu seksi sevdi?im için burda ç?kan abartl? hikayeler gibi uçm?yaca??m.

Ben felsefe olarak bir kere gelirim ama yan?mdaki kad?nlar yorulana kadar, hade diye beni parçalayana kadar beklerim. O gece yine öyle oldu, ben bo?almad?m, ayten, önünden, arkas?ndan say?s?z kereler gelerk doydu ve k?z?na izin vermek için bana ben tamam?m ?imdi k?z?m? beraber yapaca??z ve bizi oda art?k çok sevecek ve ben orgazm rekoru k?raca??m dedi. 3 Saatte 78 kere doyan ayten geçen 2 saatte 95 olmu?tu.

K?z? nalan daha sonra söyledi?ine göre o gece kendisi ile birle?me olma an?na kadar 18 kere doymu?tu. V e bakireydi, sadece önseksle bu durumdayd?. Ben mahfolmu?tum, kendimi tutmak için akl?ma gelen her?eyi dü?ünüyor, bazen beynimi d??ardaki konulara yöneltiyordum hazirmisin kizim dedi?imde.

Eveeeet diye bir ba??r??? varki anlatamam. Can?n yanacak, ne diyorsun dedi?imde bu kadar zevk ald???m bir ortamada bir damla kan veya biraz ac? zevkin lezzetidir. Bu gece olmayacaksa bir daha olmas?n dedi ve benim penisi annesinin elinden ald?, o s?rada ayten bana dönerek, bende bo?almad?n kendini tuttun, k?z?mda m? bo?alacaks?n dedi?inde, beklede gör dedim.

Rekorumuz bir k?rls?n önce, haydar dümen hoca ya ders konusu olal?m bir kere, bak nas?l bo?al?rm?? sende ?a??racaks?n dedim. Bo?almam önemli de?il siz keyfini ç?kar?n ben nas?l olsa hallederim dedim. Dedim ama o körpe k?z?m?z da akl?m? ba??mdan alm?yor de?ildi. Neyse, nalan elindekini inan?lmaz bir ?ekilde a?z?nda kemirmeye ba?lad?, ben ?a??rm??t?m, nerdende biliyordu, kefere böyle oral yapmay?…………………O s?rada ayten kulaklar?m?n içine sert dil darbeleri vurarak eliile kalçalr?m? ve bald?rlar?m? ok?uyordu birden e?ilip kalçam? yalamaya anüsümü emmemye ba?lam??t? inan?lmaz zevk almaya ba?lad?m. Olmaz? olmaz yap?p bo?lacakm?yd?m neydi………Hay?r dedim, kz?m?z bitene kadar bo?almak yok. Nalan yalvar?yordu ben haz?r?m hade ba?lay?n. Annem beni do?urdu, annemin yard?m?yla kad?n olaca??m dedi ve annesin eline b?rakt? benimkini. Bacaklar?n? açt? annesi içeriye itmeye ba?lad?, ben ac?d???m için yava? harket ediyordum, nalan kendini birden ittirdi. Ve müthi? bir ç??l?k att?. Ayten dudaklar?ma yap??t??? anda a?l?yordu. k?z?m sana feda olsun.

Bilmedi?im bir ay? yapaca??na tad?na ç?kra ç?kara biz yapt?k dedi. Ve sar?ld?. Alt?m?zdaki nalan kendi kendi ne gidip gelmeye çal???yordu, ben can?n ac?r ç?karal?m sonra devam ederiz dedim hay?r diye bir ba??r??? varki, belime sar?l?p durmak imkanz?d?, o arada. Ve h?zla gidip gelirken ayten s?rt?m? öpüyordu. Sonradan söyledi?ine göre o esna da 2. 5 Saate giren sevi?me seans?m?zda 139 a ula?m?? inan?lmaz bir zevk sarho?lu?unda idi.Henüz bir erkekle ilk birle?mesini yapan nalan 32inci say?s?na ula?m??t? ki (kendi beyan?)hep beraber hep beraber sesleri ana k?zdan gelmeye ba?lad?. Ayten 140, nalan 33 üyü olurken ben ç?kard?m ucunu aytenin a?z?na kökünü nalan?n dudaklar?na teslim etti?im küçük levent e bo?alma iznini verdim.

Üçümüzün ç?l?k ve titremeleri aras?nda ana k?z?n yüzünde benim spermlerim, menilerim da??lm?t? ve yalay?p yutmak için yar?? ba?alm??t?. Bitii?inde ben sigarama uzanm?? sa? omuzuma aytenimi, sol omuzuma nalan?m? alm?t?m. Nas?l bir zevk, heyecen f?rt?nas?yd? anlatamam.Tamamen abart?s?z ve yalans?z olan bu an?m sizlerin payla??m?n?zla bana keyif verecek. Devam?nda ya?anan anlar ve an?lar daha da heyecen verici. Ben burday?m, sizlerde burda olursan?z hepsini payla??r?z. Doruktaki zevkler sizin, an?lar hepimizin, anlar benim ve koynumdakilerin olsun. Mutluu kal?n…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir